top of page
 
Privacy verklaring
Bij het verlenen van diensten door Jouwlijn Coaching worden persoonsgegevens verwerkt. 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke:
 

Jolijn Scholtes

Jouwlijn Coaching

Visarendhof 7

3582 DR Utrecht

Verkrijgen van persoonsgegevens
Voor het gebruikmaken van mijn diensten verstrek je mij persoonsgegevens. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via e-mail, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens krijg via een derde in het kader van het coachtraject.

 

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • NAW-gegevens

 • Contactgegevens

 • Werkervaring

 • Competenties en interessegebieden

 • Gespreksverslagen

 • Inhoud van communicatie

 • IP-adres

 

Doeleinden

Ik verwerk deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact

 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject

 • Een goede en efficiënte dienstverlening

 • Beheer van het cliëntenbestand

 • Het verrichten van administratieve handelingen

 • Verbetering van mijn dienstverlening

 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers

 • Facturering

 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen

 • Marketing

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

 • Het voeren van geschillen

 • Versturen van de nieuwsbrief

 

Waarop is de verwerking gebaseerd?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst die met elkaar gesloten is voor een coachtraject. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

 

Ook verwerk ik persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van mijn diensten

 • De bescherming van mijn financiële belangen

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden
In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals IT-leveranciers, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Jouw gegevens worden niet aangewend voor commerciële of goede doelen.

 

Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU
Persoonsgegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen bij gebruik van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn EU-VS Privacy Shield-gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. 
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden in verband met wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik vind het belangrijk dat persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Alle digitale gegevens worden bewaard op een met wachtwoord beveiligde computer. Ik maak gebruik van virus-en malwaresoftware die dagelijks wordt ge-update.

 

Profilering
Van de informatie die wordt verzameld kunnen, indien met jou expliciet overeengekomen, gedragsanalyses worden gemaakt. Dit doe ik om mijn dienstverlening te kunnen verbeteren en om terugkoppeling en advies te kunnen geven aan opdrachtgevers door middel van rapportages.

 

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Er worden standaard alleen functionele cookies geplaatst. Voor het plaatsen van niet-functionele cookies geef je bij het bezoek aan mijn website toestemming middels de cookie-balk.

 

Jouw rechten
Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van dit verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je verzoeken om overdracht van persoonsgegevens of kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van persoonsgegevens kun je richten aan mij via jolijn.scholtes@gmail.com.

 

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan hoor ik het graag. Mochten wij er samen niet uitkomen dan heb je  het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen privacy verklaring

Dit privacy verklaring kan worden aangepast. Wijzigingen worden altijd op deze website gepubliceerd.

bottom of page